Obchodní podmínky prodej digitálních produktů

Obchodní podmínky prodej digitálních produktů Všeobecné obchodní podmínky pro PRODEJ elektronické knihy, online přednášky a online kurzu PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY www.terezaskorupova.cz


Kdo jsem a k čemu slouží tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej digitálních produktů (dále jen „DigProdukt“) prostřednictvím webové stránky www.terezaskorupova.cz (dále jen „Portál“)?

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej DigiProdukt prostřednictvím Portálu (dále jen “VOP“) zpracovala Mgr. Tereza Škorupová, IČ: 09839691, se sídlem Gudrichova 393/75, Opava - Kylešovice, 747 06 e-mailová adresa: skorupova.tereza@gmail.com (dále jen „já“).
Prodávajícím elektronické knihy, online přednášky nebo online kurzu jsem já a kupujícím elektronické knihy, online přednášky nebo online kurzu budete Vy, pokud se mnou uzavřete Kupní smlouvu o nákupu elektronické knihy (E-book), online přednášky nebo online kurzu (dále jen „Smlouva“).
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) tvoří nedílnou součást Smlouvy.


Co je E-book a co potřebujete pro to, aby jste E-book obdrželi?

Elektronická kniha (E-book, digitální kniha) je digitální ekvivalent tištěné knihy, existující ve formě počítačového souboru.
Pro správné fungování E-booku je nezbytné, abyste měl/a nainstalovanou nejnovější verzi příslušného webového prohlížeče.
Obdržení a stažení E-booku je velmi jednoduché. E-book bude dostupný ke stažení ihned po zaplacení objednávky skrze webový prohlížeč. Pokud byste i přesto potřeboval/a jakkoli pomoci, neváhejte a obraťte se na mne skrze e-mailovou adresu:
skorupova.tereza@gmail.com.
Je pro mne velmi důležité, aby E-book bezproblémově fungoval a aby neobsahoval žádné škodlivé obsahy (zejména softwarové viry apod.), a proto oblasti jeho fungování a technického zabezpečení věnuji maximální pozornost.


Co je online přednáška nebo online kurz a co potřebujete pro to, aby jste tyto produkty obdrželi?

Online přednáška a online kurz je digitální produkt jehož součástí jsou informativní a výukové materiály k tématu, které se konkrétního online produktu týkají.
Pro správné fungování online přednášky či online kurzu je nezbytné, abyste měl/a nainstalovanou nejnovější verzi příslušného webového prohlížeče a programů pro čtení PDF souborů.
Obdržení odkazů probíhá skrze webové rozhraní kdy se ihned po zaplacení objeví odkaz na konkrétní typ digitálního produktu. Pokud byste i přesto potřeboval/a jakkoli pomoci, napište mi na e-mailovou adresu skorupova.tereza@gmail.com.
Je pro mne velmi důležité, aby veškeré produkty, které nabízím, bezproblémově fungovaly a aby neobsahoval žádné škodlivé obsahy (zejména softwarové viry apod.), a proto oblasti jeho fungování a technického zabezpečení věnuji maximální pozornost.


Kde najdete informace o digitálním produktu (E-booku, online přednášce nebo online kurzu?)

Nabídku E-booku, online přednášky nebo online kurzu naleznete na Portálu. Po rozkliknutí názvu a základních informací o konkrétním E-booku, online přednášce nebo online kurzu se Vám zobrazí podrobnější informace zejména o tom, jakého tématu se tento E-book, online přednáška nebo online kurz týká, jaká je jeho cena a co vše je jeho součástí. E-book, přednáška a také kurz je psán nebo předtočen v českém jazyce. Výrobcem a dodavatelem E-booku, online přednášky a online kurzu jsem já.


Jaká je cena za E-book, online přednášky a online kurz?

Cenou za E-book, online přednášku a online kurz je cena uvedená na Portálu v popisu konkrétního E-booku, online přednášky nebo online kurzu. Dále je daná cena také uvedená v procesu objednávání skrze webovou formulář v okamžiku vypisování objednávky. Tato cena zahrnuje náklady dodání E-booku, online přednášky a online kurzu a DPH v zákonné výši. Tato cena zahrnuje náklady na provedení úhrady ceny za E-book, online přednášku a online kurz.


Jakými způsoby můžete uhradit cenu za E-book, online přednášku a online kurz?

Cenu za E-book, online přednášku a online kurz můžete uhradit některým z následujících způsobů:

  • Platební kartou (kreditní/debetní) skrze platební bránu
  • klasickým bankovním převodem, a to na můj bankovní účet č. 292618338/0300, s tím, že jako variabilní symbol uvedete číslo Vaší objednávky
Jakmile obdržím Vaši platbu za E-book, online přednášku nebo online kurz, skrze platební kartu, bude vám obratem zobrazen přístup ke stažení E-booku nebo zobrazen odkaz pro shlédnutí online přednášky nebo online kurzu. Pokud provedete platbu na účet bude trvat 1-2 dny než se peníze přičtou na můj účet a teprve poté Vás kontaktuji na Vaši emailovou adresu, kde Vám zašlu příslušný DigiProdukt.


Kdy a jakým způsobem Vám E-book, online přednášku nebo online kurz dodám?

E-book, online přednášku nebo online kurz Vám dodám po zaplacení jeho ceny, a to tak, že Vám bude ihned po zaplacení skrze platební kartu zobrazen příslušný DigiProdukt. Druhá možnost dodání je po zaplacení prostřednictvím klasické platby bankovním převodem, kdy Vám bude DigiProdukt dodán skrze e-mailovou zprávu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. E-book bude zaslán ve formátu pdf, Online přednáška nebo kurz ve formě odkazu k přístupu do online kurzu. Za okamžik dodání E-booku, online přednášky nebo online kurzu se považuje okamžik, kdy po zaplacení kartou Vám bude příslušný soubor nebo odkaz zobrazen nebo při platbě bankovním převodem, kdy Vám bude doručena e-mailová zpráva s příslušným souborem nebo odkazem. Tento způsob dodání E-booku, online přednášky nebo online kurzu vylučuje možnost si jej předem prohlédnout.


Co ještě potřebujete vědět o Smlouvě?

Právo stáhnout si E-book, shlédnout online přednášku nebo kurz náleží pouze Vám. Je tedy třeba, abyste s E-bookem, online přednáškou nebo online kurzem nakládal/a tak, aby je nemohla použít žádná jiná osoba.
Vlastníkem veškerých majetkových autorských práv k E-booku, online přednášky nebo online kurzu a nositelem veškerých licencí k autorským dílům užitým v rámci E-booku, online přednášky nebo online kurzu jsem já.
Vaše právo užívat E-book, online kurz nezahrnuje žádnou licenci k užívání E-booku, online přednášky nebo online kurzu ani žádnou podlicenci k užití autorských děl užitých v rámci E-booku, online přednášky nebo online kurzu, tzn. že není dovoleno výukový materiál jakkoli rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat či sdělovat třetím osobám, ani nezahrnuje žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log nebo patentů, pokud není v konkrétním případě sjednáno zvláštní smlouvou jinak.
Za jakékoliv škody vzniklé v důsledku Vašich kroků či jednání, která učiníte v návaznosti na získání informací z konkrétního E-booku, online přednášky nebo online kurzu či v souvislosti s ním, nenesu žádnou odpovědnost. Dále nenesu žádnou odpovědnost za to, že jste použil/a produkty, služby, software nebo internetové stránky třetí osoby.
Smlouvu uzavíráme v českém jazyce.
Smlouvu uzavíráme na dobu určitou, a to do okamžiku dodání E-booku, online přednášky nebo online kurzu.
Přístup k uzavřené Smlouvě budeme mít my i Vy (zašleme Vám potvrzení o přijetí Vaší objednávky).
Smlouva se vždy řídí právním řádem České republiky, a to i v případě, že byste nebyl/a českou osobou. Naše vzájemné vztahy, práva a povinnosti, která nejsou upravené ve Smlouvě a v těchto VOP se řídí zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.


Jaké kroky vedou k uzavření Smlouvy?

Po otevření stránky kde je možné provést objednávku E-booku, online přednášky nebo online kurzu v rámci které se Vám zobrazí následující:

  • základní informace o konkrétním E-booku, online přednášce nebo online kurzu včetně jeho konečné ceny (cena je včetně DPH);
  • kolonky pro vyplnění Vašich identifikačních údajů: tyto Vaše údaje vyplňte;
  • způsoby, jakými lze cenu za E-book, online přednášky nebo online kurz uhradit;
  • text „Souhlasím s obchodními podmínkami” po rozkliknutí odkazu se Vám zobrazí stránka, kde jsou uvedeny VOP. Tyto VOP si pozorně přečtěte. Váš souhlas vyjádřete zaškrtnutím políčka v objednávkovém formuláři;
  • text „Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Prohlášením o zpracování osobních údajů v souvislosti s prodejem E-booku (online přednášky nebo online kurzu) prostřednictvím webové stránky wwww.terezaskorupova.cz“: po rozkliknutí odkazu se Vám zobrazí stránka, kde jsou uvedeny informace ke zpracování osobních údajů. Tuto stránku si pozorně přečtěte. Vaše potvrzení vyjádřete zaškrtnutím políčka;
Po vyplnění formuláře a kliknutí na tlačítko „Potvrďte nákup“, mi dorazí objednávka.
Jakmile obdržím Vaši objednávku, potvrdím Vám její převzetí a přijetí prostřednictvím e-mailové zprávy, zašlu Vám její rekapitulaci. Za okamžik, kdy dojde k uzavření Smlouvy mezi mnou a Vámi, se považuje okamžik, kdy Vám bude tato e-mailová zpráva doručena. V této e-mailové zprávě Vám zašlu též text těchto VOP.


Jaká máte práva z vadného plnění a jak a kdy můžete uplatnit reklamaci?

Odpovídám Vám za to, že konkrétní E-book, online přednáška nebo online kurz je v okamžiku jeho dodání a převzetí bez vad, tedy že je funkční (tj. lze zobrazovat a stahovat). Pokud se v době 24 měsíců od převzetí vyskytne vada konkrétního E-booku, online kurzu tedy přestane v této době fungovat, máte právo takovou vadu reklamovat. Práva z vadného plnění však nemáte, pokud jste o vadě E-booku, online přednášky nebo online kurzu před jeho převzetím věděl/a anebo pokud jste ji způsobil/a sám/sama (např. nemáte aktuální software, apod.). Za vadu E-booku, online přednášky nebo online kurzu se nepovažuje situace, kdy si konkrétní E-ebook, online přednášku nebo online kurz nemůžete stáhnout či otevřít z důvodu přerušení či výpadků dodávky ze strany poskytovatele telekomunikačních služeb či internetu či z jakéhokoliv jiného důvodu způsobeného třetí stranou.
Pokud budete chtít reklamovat vadu E-booku, online přednášky nebo online kurzu napište mi na e-mailovou adresu skorupova.tereza@gmail.com. V e-mailové zprávě popište, o jakou vadu se jedná, uveďte Vaše kontaktní údaje, předložte doklad o koupi e-booku, online kurzu a sdělte, jaký způsob vyřízení reklamace si přejete uplatnit (zejména právo na opravu či právo na přiměřenou slevu z ceny, případně též právo na odstoupení od Smlouvy). Vaši reklamaci (včetně odstranění vady) musím vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O průběhu vyřízení reklamace Vás budu informovat elektronicky na e-mailovou adresu, z níž jste mi reklamaci odeslal/a. Po obdržení reklamace Vám zašlu potvrzení o tom, kdy jste vadu reklamoval/a, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Po vyřízení reklamace Vám zašlu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
V případě neoprávněné reklamace si vyhrazuji právo účtovat veškeré přímé náklady spojené s vyřízením této reklamace.


Kdy máte práva ze záruky za jakost?

Práva ze záruky za jakost byste měl/a pouze v případě, že by záruční doba byla uvedena v informacích o konkrétním E-booku, online přednášce nebo online kurzu na Portálu či v reklamě na ebook, online přednášku nebo online kurz. V takovém případě bych se zavázala, že ebook, online přednáška nebo online kurz bude po uvedenou dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Pro uplatnění vady E-booku, online přednášky nebo online kurzu, na který se vztahuje záruka, platí obdobně ustanovení pro uplatnění práv z vadného plnění.


Jak a kdy můžete odstoupit od Smlouvy?

Jako spotřebitel máte právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření.
Pokud budete chtít uplatnit právo na odstoupení od Smlouvy, napište mi na e-mailovou adresu skorupova.tereza@gmail.com. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, který najdete v příloze č. 1 těchto VOP, není to však Vaše povinnost. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, bude stačit, když odešlete odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Přijetí Vašeho odstoupení Vám potvrdím e-mailovou zprávou.
Pokud odstoupíte od Smlouvy, nic mi nevracíte ani neplatíte a já Vám bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od Smlouvy) vrátím celou platbu, kterou jsme od Vás obdržela. Pro vrácení platby použiji platební metodu skrze bankovní transakci na váš bankovní účet, pokud jste výslovně neurčil/a jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.


Jak postupovat při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů a kam můžete podat podnět či stížnost?

Pokud by mezi mnou a Vámi vznikl spor, který by se nám z jakéhokoli důvodu nepodařilo vyřešit vzájemnou dohodou, máte právo obrátit se na Českou obchodní inspekci s žádostí o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Váš návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu musí obsahovat zejména údaje o stranách sporu (tedy údaje o mně a o Vás), vylíčení rozhodných skutečností, kterých se spor týká, a návrh řešení, jehož se domáháte. K návrhu musí být přiložen doklad o tom, že jste se pokusil/a spor se mnou vyřešit přímo, a kopie dalších písemností dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici (zejména doklad o uzavření Smlouvy, kopie naší vzájemné korespondence apod.). Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možno podat mimo jiné též prostřednictvím webového formuláře dostupného zde:
https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.
Podrobnější informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete zde:
https://www.coi.cz/informace-o-adr/.
Vaši případnou stížnost či jiný podnět můžete podat České obchodní inspekci prostřednictvím on-line formuláře zde: https://www.coi.cz/podatelna/, anebo písemně na adresu příslušného inspektorátu České obchodní inspekce, kterou naleznete zde: https://www.coi.cz/.
Orgánem dohledu je také příslušný živnostenský úřad.


Od kdy jsou tyto VOP platné a účinné?

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.1.2023.
Vaše Mgr. Tereza Škorupová
Příloha č. 1: Vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy o nákupu E-booku, online kurzu prostřednictvím webové stránky www.terezaskorupova.cz
Poučení: Tento formulář vyplňte a zašlete na níže uvedenou e-mailovou adresu pouze, v případě, že chcete odstoupit od Kupní smlouvy o nákupu E-booku, online přednášky nebo online kurzu.

PŘÍLOHA 1

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY O NÁKUPU ELEKTRONICKÉ KNIHY (E-BOOKU), ONLINE PŘEDNÁŠKY NEBO ONLINE KURZU PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY WWW.TEREZASKORUPOVA.CZ – VZOR:

Adresát: Mgr. Tereza Škorupová, IČ: 09839691, se sídlem Gudrichova 393/75, 747 06 Opava - Kylešovice, e-mailová adresa skorupova.tereza@gmail.com.
Oznamuji, že tímto odstupuji od Kupní smlouvy o nákupu elektronické knihy (E-booku), online kurzu prostřednictvím webové stránky www.terezaskorupova.cz:
Specifikace E-booku, online kurzu:
Datum objednání (*):
Jméno a příjmení kupujícího (*):
Adresa kupujícího (*):
Podpis kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):
Datum (*):
(*) Doplňte chybějící údaje

Začněte se cítit lépe

Inspirujte se mými příspěvky

Najděte si mě


Mgr. Tereza Škorupová | +420 728 918 303| skorupova.tereza@gmail.com